Algemene voorwaarden

Algemeen

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de website https://www.ebp.be. Door gebruik te maken van deze website verbindt u zich ertoe deze gebruiksvoorwaarden na te leven en te aanvaarden. Deze website is gecreëerd en wordt beheerd door EBP bv (hierna "EBP"), Burg. E. Demunterlaan 3, 1090 Brussel, BTW-nummer BE 0451.979.022. Gelieve het contactformulier te gebruiken indien u bijkomende informatie wenst.

Informatie op de website en aansprakelijkheid van EBP

De informatie, producten en diensten ("informatie") die op of via deze website worden aangeboden, kunnen onvolkomenheden van allerlei aard bevatten.
De informatie wordt geleverd en weergegeven zonder enige vorm van garantie.
EBP is evenmin aansprakelijk voor mogelijke virussen, indien deze, ondanks de genomen voorzorgsmaatregelen op de site, zouden voorkomen, en wijst alle aansprakelijkheid af voor enige schade die deze virussen kunnen veroorzaken.
EBP behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de informatie op de site op elk tijdstip te wijzigen.

De website en hierop geleverde diensten van EBP worden verleend op een "as is" en "zoals beschikbaar" basis.
EBP is in geen geval aansprakelijk voor enige directe of indirecte, materiële of immateriële schade als gevolg van het gebruik van deze website, en/of enige site waartoe deze site leidt.

Intellectuele eigendomsrechten

De teksten, tekeningen, foto's, films, beelden, data, databanken, software, benamingen, handels- en domeinnamen, merken, logo's en andere bestanddelen van deze site zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren EBP of derden toe.
De site is tevens een databank beschermd door het auteursrecht en de wetgeving inzake de bescherming van databanken.
Het is verboden zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van EBP de op en via deze website aangeboden informatie geheel of gedeeltelijk op te slaan (anders dan noodzakelijk om de website te kunnen bekijken), te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren of te verzenden, te verkopen of anderszins over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden.

Niet-toegestaan gebruik van de website

U verbindt zich er o.m. toe :
* De informatie niet op een onrechtmatige, onwettelijke manier te gebruiken, noch op een wijze die direct of indirect schade kan toebrengen aan EBP, aan de met EBP verbonden ondernemingen of aan service providers, distributeurs, klanten van EBP of enige andere derde.
* Geen zodanig gebruik te maken van de website waardoor de website wordt beschadigd, vervormd, onderbroken, stopgezet of anderszins minder efficiënt wordt gemaakt.
Bij miskenning door U van de intellectuele rechten, andere rechten van EBP, verbindt u zich ertoe EBP te vergoeden.

Persoonsgegevens

EBP verzamelt geen persoonsgegevens tenzij deze op vrijwillige basis worden verstrekt.
Met het invullen en versturen van een bestelformulier, een online registratieformulier, of het verzenden van een e-mail geeft een bezoeker EBP toestemming zijn of haar persoonlijke gegevenspersoonsgegevens op te slaan in een bestand van EBP.
U heeft recht op inzage en eventuele correctie van uw desbetreffende persoonsgegevens.
U heeft het recht om u kosteloos te verzetten tegen verwerking van uw gegevens voor direct marketing doeleinden.
U kunt uw aanvraag tot inzage, correctie of verzet richten aan bovenvermeld adres of via het contactformulier.

Automatisch vergaarde niet-persoonlijke informatie

EBP kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar de EBP-website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat.
Tijdens een bezoek aan de site kunnen automatisch zogenaamde 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden.
Deze gegevens helpen ons de site beter af te stemmen op de wensen en voorkeuren van de bezoekers.
Bij de meeste internetbrowsers kunt u cookies van uw harde schijf verwijderen, cookies afwijzen of een waarschuwing ontvangen vooraleer een cookie geïnstalleerd wordt.

Links naar andere websites

Deze website kan hyperlinks naar websites of naar webpagina's van derden en andere partijen bevatten, of daar op een andere manier naar verwijzen.
EBP heeft geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites of webpagina's en is in geen geval aansprakelijk voor de inhoud of kenmerken ervan.
Het plaatsen van links door EBP houdt op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring in van de inhoud van deze websites of webpagina's.

Adviezen via de website

Indien er via de website rechtstreeks of onrechtstreekse adviezen worden gegeven, dan worden deze adviezen zonder vorm van garantie gegeven en zonder dat EBP hiervoor aansprakelijk kan gesteld worden.

Paswoorden/gebruikersnamen en beveiligde delen van de site

U heeft een paswoord en gebruikersnaam nodig om toegang te krijgen tot bepaalde delen van de site.
Toegang tot deze delen zonder paswoord en gebruikersnaam is strikt verboden.
Paswoord en gebruikersnaam dienen vertrouwelijk en geheim te worden gehouden.
Elk gebruik dat wordt gemaakt van onze diensten na geldige identificatie met uw gegevens zal worden geacht door u te zijn verricht.
Indien EBP reden heeft om te geloven dat de veiligheid van de site in gevaar is, kan EBP uw gegevens wijzigen (onverminderd al haar overige rechten en verhalen).
Bij inbreuken behoudt EBP zich het recht voor om de gebruiker of bezoeker van de website te schorsen of definitief toegang te ontzeggen tot de website.
Bovendien wordt het aanmaken van een nieuwe account na een schorsing door EBP beschouwd als misbruik en kan EBP overgaan tot het nemen van verdere maatregelen, waaronder klachtneerlegging bij de bevoegde instanties.

Toepasselijke wetgeving en bevoegde rechtbanken

De Belgische wetgeving is van toepassing op deze website. Ingeval van betwistingen zijn enkel de rechtbanken van Brussel bevoegd.

  I. Algemene voorwaarden                                                                                       

 1. Deze algemene voorwaarden maken deel uit van de overeenkomsten van advies- verlening en/of de abonnementsovereenkomsten en/of de overeenkomsten met betrekking tot seminaries/opleidingen en evenementen tussen de BV EBP (hierna kortweg EBP) enerzijds en de klant anderzijds, zelfs in het geval dat zij in tegenstrijd zijn met zijn algemene of bijzondere Afwijkingen van deze voorwaar- den gelden alleen wanneer deze schriftelijk door EBP aan de klant werden beves- tigd. Deze algemene voorwaarden worden aangevuld met bijzondere algemene voorwaarden voor de abonnementsovereenkomsten en voor de overeenkomsten voor seminaries/opleidingen of evenementen.
 2. Alle facturen zijn kontant betaalbaar op de zetel van EBP. Bij nietbetaling van een faktuur op de vervaldag zal deze van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest opbrengen van 1,5 % per Daarenboven zal het bedrag van rechtswe- ge en zonder ingebrekestelling verhoogd worden met 10 %, met een minimum van 60 euro, ten titel van vaste overeengekomen schadevergoeding.
 3. De overeenkomsten zijn onderworpen aan de Belgische wet. In geval van betwis- ting tussen partijen zijn uitsluitend de Hoven en Rechtbanken van Brussel (België)
 4. Bij de uitvoering van haar taken van adviesverlening en/of de diensten zoals over- eengekomen in de abonnementsovereenkomst levert EBP een inspanningsverbin- Haar aansprakelijkheid is steeds beperkt tot het bedrag dat voor deze dienst- verlening aan de klant werd gefaktureerd.
 5. Elke klacht in verband met een factuur dient schriftelijk te worden gemeld binnen de 8 dagen na de verzending van de factuur bij gebreke waaraan de factuur geacht wordt aanvaard te

  II. Bijzondere voorwaarden geldig bij deelname aan seminaries/opleidingen en evenementen

Elke deelnemer ontvangt een bevestiging met alle gegevens over de praktische organisatie van de opleiding/seminarie en een factuur. De annulatie van een deel- name aan een opleiding dient schriftelijk gemeld te worden (per fax op het nummer 02/425 85 58, per post of per mail op het adres seminars@ebp.be).

In geval van een annulatie minstens 5 werkdagen vóór de datum van de opleiding, blijft de factuur voor de geannuleerde opleiding verschuldigd maar zal de deelnemer zich gratis kunnen inschrijven voor een opleiding van gelijke waarde op een latere datum;

In geval van een annulatie later dan 5 werkdagen vóór de datum van de opleiding doch nog vóór de datum van de opleiding, blijft de factuur voor de geannuleerde opleiding verschuldigd maar heeft de deelnemer recht om zich voor een opleiding op later tijdstip in te schrijven waarop hij een korting zal genieten van 50% van de initiële prijs ervan (niet cumuleerbaar met andere kortingen);

Een deelnemer die voor welke reden dan ook afwezig is op de opleiding, zonder het schriftelijk te hebben gemeld, zal de factuur voor de opleiding waarvoor werd ingeschreven dienen te betalen en zal in geen enkel geval recht hebben op bijzon- dere herinschrijvingsvoorwaarden; In geval van annulatie van de opleiding door de organisatoren, zal de deelnemer de keuze hebben zich gratis in te schrijven op een gelijkwaardige opleiding van EBP aan dezelfde voorwaarden, of de terugbetaling kunnen vragen.

Annulering bij evenementen : tot 4 weken voor aanvang van de conferentie kunt u kosteloos annuleren (uitsluitend schriftelijk). In geval van annulering na vier tot twee weken voor aanvang van de conferentie bent u 50 % van het inschrijfgeld ver- schuldigd. Bij annulering binnen twee weken voor aanvang van de conferentie bent u het volledige inschrijfgeld verschuldigd. Uw plaats mag altijd door een vervanger worden ingenomen.

  III. Bescherming van de persoonsgegevens                                                              

De persoonlijke informatie die hierboven verzameld is, door de onderneming EBP BV, vormt een onderdeel van de gegevensverwerking van de inschrijving van de klant voor een opleiding en/of evenement van E.B.P. Deze informatie is nodig om de aanvraag van de klant te verwerken en om de klant op de hoogte te houden van alle diensten van EBP. De gegevens van de klant worden opgeslagen in onze klantendatabase. EBP BV, of elk ander bedrijf van de groep Infopro Digital, kan de klant aanbiedingen sturen voor gelijkaardige diensten.

Conform de huidige wet heeft de klant het recht op toegang, aanpassen of verwij- deren van zijn gegevens. Om gebruik te maken van dit recht, kan de klant schriftelijk contact opnemen met EBP, op volgend adres: EBP – Afdeling GDPR - Burg. E. Demunterlaan, 3 Bus 6, 1090 Brussel of per mail naar gdpr@ebp.be

De toepassingen en informatie aangeboden op abosl.ebp.be en gov.ebp.be zijn hulpmiddelen voor bedrijven bij het binnen halen van privé- en overheidsopdrachten en voor administraties bij het voeren van hun overheidsopdrachten. Door de toe- passingen en/of informatie te gebruiken erkent elke gebruiker uitdrukkelijk en zonder enige reserve dat noch EBP BV (hierna kortweg EBP), noch één van haar partners direct of indirect verantwoordelijk zijn of aansprakelijk kunnen gesteld worden voor enige rechtstreekse of onrechtstreekse schade in de breedste betekenis van het woord, die voortkomt uit om het even welke fout of onvolledigheid eigen aan de toepassingen hernomen op premium.bouwkroniek.be en extra.bouwkroniek.be, het gebruik van deze toepassingen of die informatie, de onderbreking van de toegang tot de site of de inhoud van de voorstellen die op de site staan.

EBP en haar partners kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van enige informatie die door de gebruikers verstuurd wordt, met name betreffende het misbruik, de misleiding, de geringschatting, de laster, de inbreuk op het privéleven, of de onwettigheid, of die het voorwerp zou kunnen zijn van een betwisting, van welke aard ook, die uitgaat van gebruikers of van derden. De gebruiker is als enige verantwoordelijk voor de informatie die hij doorgeeft, de gebruikersgegevens alsook elke ander informatie die aan EBP wordt doorgegeven.

I. Algemene voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden maken deel uit van de overeenkomst van de abonnementsovereenkomsten tussen EBP enerzijds en de klant anderzijds, zelfs in het geval dat zij in tegenstrijd zijn met zijn algemene of bijzondere Afwijkingen van deze voorwaarden gelden alleen wanneer deze schriftelijk door EBP aan de klant werden bevestigd. Deze algemene voorwaarden worden aangevuld met bijzondere voorwaarden voor de abonne- mentsovereenkomsten.
 2. Alle facturen zijn tot 30 dagen na factuurdatum betaalbaar op de zetel van Bij nietbetaling van een factuur op de vervaldag zal deze van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest opbrengen van 1,5 % per maand. Daar- enboven zal het bedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd worden met 10 %, met een minimum van 60 euro, ten titel van vaste overeengekomen schadevergoeding.
 3. De overeenkomsten zijn onderworpen aan de Belgische In geval van betwisting tussen partijen zijn uitsluitend de Hoven en Rechtbanken van Brussel (België) bevoegd.
 4. Bij de uitvoering van haar taken van adviesverlening en/of de diensten zoals overeengekomen in de abonnement- sovereenkomst levert EBP een inspanningsverbintenis. Haar aansprakelijkheid is steeds beperkt tot het bedrag dat voor deze dienstverlening aan de klant werd
 5. Elke klacht in verband met een factuur dient schriftelijk te worden gemeld binnen de 8 kalenderdagen na de verzen- ding van de factuur bij gebreke waaraan de factuur geacht wordt aanvaard te zijn.

II.  Bijzondere voorwaarden voor de abonnementsovereenkomsten

 1. Abonnementen komen tot stand door het toezenden van een ingevuld en ondertekend EBP inschrijvingsformulier door de klant aan EBP en de bevestiging van de abonnementsovereenkomst door EBP bij middel van het verzenden van de
 2. De abonnementen van EBP omvatten :
  • het selecteren van de gepubliceerde overheidsopdrachten en privé projecten, die vallen onder de activiteiten, bronnen, functionaliteiten en landen, zoals opgenomen in de
  • het verzenden naar de klant van deze geselecteerde publicaties, zo snel mogelijk na het verschijnen ervan in de publicatiebladen, zoals opgenomen in de
 3. Abonnementen worden afgesloten voor een periode zoals vastgelegd in het initiële door de klant ondertekende contract, en worden stilzwijgend verlengd voor dezelfde duur, met een minimum van 12 De klant dient de gehele of gedeeltelijke opzegging of wijziging van het abonnement te doen uiterlijk twee maanden voor de hernieu- wingsdatum van het abonnement. Dit dient te gebeuren met een aangetekend schrijven.
 4. De abonnee kan te allen tijde om een uitbreiding verzoeken met betrekking tot de produktcode(s) en/of publicatie(s) en/of land(en) van zijn abonnement en de eventuele extra kosten zullen door EBP, op basis van het op dat ogenblik geldend tarief, aan de abonnee in rekening worden
 5. Deze clausule is enkel van toepassing voor gebruikers met de optie ‘Bestekkredieten’ in hun abonnement. De paperclip naast een publicatie geeft u toegang tot de module “opvragen bestekken/documenten”. Om van deze functionaliteit gebruik te kunnen maken, dient u over voldoende aanvraagkrediet te beschikken. De aankoop van dit krediet kan u doen via telefoon op 02/420 68 60 of door het sturen van een mail naar care@ebp.be. Wanneer u ons vraagt om een bestek/document voor u op te vragen bij de aanbestedende dienst door een “klik” op de knop “verzenden”, wordt 1 krediet in rekening gebracht en automatisch van uw beschikbaar aanvraagkrediet afgetrokken. De kleur van de paperclip geeft u informatie over de mate van beschikbaarheid van het bij de publicatie bestek/document. De informatie eigen aan de kleurcodes is louter indicatief en verbindt EBP niet. Door gebruik te maken van de dienst EBP bestekonline verleent de klant aan EBP het mandaat om het bestek in naam van en voor rekening van de klant op te vragen bij het desbetreffende bestuur. Uw gebruik van deze module aanvraag bestek- ken/documenten houdt uw expliciete aanvaarding van de huidige gebruiksvoorwaarden in.
 6. Ter compensatie van de muntontwaarding, de verhoging van research & ontwikkeling, en onderhoudskosten worden de abonnementsprijzen jaarlijks met een forfaitair percentage van 4,4%
 7. In geval van niet tijdige betaling van de factuur van de abonnementsovereenkomst kan EBP ofwel deze abonnementsovereenkomst opschorten tot op de dag van de betaling ofwel de abonnementsovereenkomst ontbinden ten nadele van de abonnee. In geval van ontbinding van deze abonnementsovereenkomst door EBP ingevolge de niet tijdige betaling door de abonnee, zal deze laatste van rechtswege en zonder ingebrekestelling het overeengekomen abonnementsgeld verschuldigd blijven, te verhogen met verwijlintresten en schadevergoeding zoals voorzien in artikel 2 van de algemene
 8. Elke aansprakelijkheid van EBP is beperkt tot het laatst betaalde abonnementsgeld. De waarborg van de abonnee bestaat erin dat deze zijn abonnementsgeld voor een bron zal teruggestort krijgen in volgende cumulatieve gevallen dat : EBP zou hebben nagelaten een overheidsopdracht aan de klant te melden die is gepubliceerd in ofwel het Belgisch bulletin der aanbestedingen ofwel het Europees Publicatieblad (supplement S) ofwel in het Franse BOAMP en die valt onder publicatie(s), produktcode(s) en land(en) zoals opgegeven in de abonnementsovereenkomst, en voor zover de klant deze situatie meldt aan EBP per aangetekend schrijven binnen de 1 maand na de publicatie in het desbetreffende publicatieblad van de bedoelde Deze clausule is niet van toepassing indien u enkel zoekt met trefwoorden, in plaats van activiteitencodes, en/of indien u zoekt met uw zoekprofiel in het archief.
 9. EBP kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het, buiten haar wil om, slecht of niet ontvangen door de klant van de elektronische informatie. Hierdoor is de klant alleen verantwoordelijk voor het configureren van de eigen firewall, antivirus, antispam software, zodat deze de electronische informatie, opgestuurd door EBP in het kader van het contract, niet kan weigeren of
 10. De abonnee mag de toegestuurde gegevens noch manipuleren noch gebruiken voor de creatie van publicaties en/of diensten die op enigerlei wijze kunnen concurreren of interfereren met publicaties en/of diensten die reeds worden geleverd of die in de toekomst zullen worden geleverd door EBP. De toegestuurde gegevens mogen enkel aangewend worden voor intern gebruik door de abonnee binnen zijn bedrijf en slechts door de “single users” zoals volgt en afgesproken binnen de door de abonnee gekozen De abonnee dient voor elke “single user” een licentie te bekomen. Een licentie mag niet worden gedeeld (bijvoorbeeld door een distributielijst per email of via andere programma’s) of gelijktijdig op verschillende computers worden gebruikt. Enkel personen die binnen het bedrijf van de abonnee werkzaam zijn kunnen als “single user” worden aangewezen en bijgevolg rechtmatig gebruik maken van de door de abonnee verkregen licenties. De toegestuurde gegevens mogen in geen geval worden gebruikt, verkocht of overgedragen aan een derde partij. EBP heeft het recht om de lijst van personen die toegang krijgen tot de electronische informatie op te vragen bij de abonnee en te controleren.
 11. Het gebruik van de elektronische informatie door personen andere dan de werknemers van het bedrijf is EBP heeft het recht om de lijst van personen die toegang krijgen tot de electronische informatie op te vragen bij de klant en te controleren.
 12. De klant dient volgende configuratie te voorzien:
  • Javascript en cookies moeten geactiveerd zijn
  • Popups moeten toegelaten worden
  • versie 8 Internet Explorer of recente browser versie.

III. Bescherming  van  de persoonsgegevens

De persoonlijke informatie die hierboven verzameld is, door de onderneming EBP, vormt een onderdeel van de ge- gevensverwerking van het abonnement van de klant op het online beheerplatform. Deze informatie is nodig om de aanvraag van de klant te verwerken en om de klant op de hoogte te houden van alle diensten en evenementen. De gegevens van de klant worden opgeslagen in onze klantendatabase. EBP, of elk ander bedrijf van de groep Infopro Digital, kan de klant aanbiedingen sturen voor gelijkaardige diensten.

Conform de huidige wet heeft de klant het recht op toegang, aanpassen of verwijderen van zijn gegevens. Om gebruik te maken van dit recht, kan de klant contact opnemen met EBP, op volgend adres: EBP – Afdeling GDPR - Burg. E. Demunterlaan, 3 Bus 6, 1090 Brussel of per mail naar gdpr@ebp.be

Artikel 1. Algemene informatie

European and Belgian Public Procurement (EBP) is een besloten vennootschap met zetel te 1090 Jette, Burgemeester Etienne Demunterlaan 3 bus 6 en is ingeschreven in Brussel bij de Kruispuntbank van On- dernemingen onder BTW-nummer BE 0451.979.022

Artikel 2. Toepasselijkheid 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten geleverd door EBP BV ten aanzien van haar klanten. De klant wordt geacht deze algemene voorwaarden te kennen en deze zonder voorbehoud te aanvaarden. In geval van tegenstrijdigheid zullen deze algemene voorwaarden primeren op enige andersluidende algemene voorwaarden van de klant, tenzij anders schriftelijk overeengekomen door een van de bestuurders van EBP BV. Afspraken die zouden afwijken van één of meer bedingen van deze algemene voorwaarden zullen enkel het beding of de bedingen vervangen waarvan zij afwijken. De overige bedingen blijven onverkort van toepassing.

Artikel 3. Voorwerp van de dienstverlening

EBP BV is expert op vlak van adviesverlening, bijstand en opleidingen inzake overheidsopdrachten, en gerelateerde materies. De dienstverlening van EBP BV kan ondermeer betrekking hebben op adviesverlening, bijstand bij onder- handelingen, optreden als lasthebber, detachering van experten bij de klant, opleidingen en trainingen in- zake overheidsopdrachten. Partijen zullen het precieze voorwerp van de dienstverlening van EBP BV bij aanvang van de werkzaamheden overeenkomen en, indien nodig, bij de verdere uitvoering ervan aanpassen en/of uitbreiden.

Artikel 4. Verbintenissen van EBP

§1. De verbintenissen van EBP BV zijn geen resultaatsverbintenissen maar inspanningsverbintenissen. Alle opdrachten worden naar best vermogen uitgevoerd door EBP BV. EBP BV heeft daarbij de mogelijkheid de opdrachten uit te besteden aan medewerkers binnen en buiten het kantoor, waarbij onderhavige algemene voorwaarden onverminderd van toepassing blijven. EBP BV verbindt zich ertoe haar prestaties te leveren binnen een redelijke termijn. EBP BV is geenszins aansprakelijk voor de overschrijding van termijnen die te wijten is aan de klant, aan derden of overmacht.

§2. EBP BV neemt passende organisatorische en administratieve maatregelen om te voorkomen dat belangenconflicten inzake adviesverlening tussen haar klanten onderling, de belangen van deze laatsten zouden schaden. De klant dient EBP BV op de hoogte te brengen van elke informatie in haar bezit waaruit zou blijken dat EBP BV zich in een conflictsituatie kan bevinden (bij wijze van niet-limitatief voorbeeld: de naam van het bestuur/bedrijf waarvoor een advies wordt gevraagd, dient steeds meegedeeld te worden aan EBP BV). Dienvolgens, behoudt EBP BV zich om deontologische redenen het recht voor om een opdracht te weigeren indien belangenconflicten zich kunnen voordoen welke de belangen van haar klanten zou kunnen schaden.

Artikel 5. Medewerking van de klant

EBP BV doet er alles aan om aan haar klanten een optimale dienstverlening te verstrekken. Een vlotte interactie en samenwerking tussen EBP BV en klant is daarbij zeer belangrijk. De dienstverlening van EBP BV is immers maatwerk, gebaseerd op concrete feiten. De klant dient ongevraagd en onmiddellijk alle informatie te verstrekken die met de opdracht verbonden is. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door hem verstrekte gegevens., informatie en stukken. Indien de klant zijn noodzakelijke medewerking niet, niet tijdig of niet conform de afspraken verleent, staat het EBP BV vrij om voor de klant geen werkzaamheden meer te verrichten en zich geheel aan de zaak te onttrekken. EBP BV is niet aansprakelijk voor enige schade die uit deze onttrekking zou kunnen voortvloeien.

Artikel 6. Vergoeding – Klachten - Betaling

§1. EBP BV rekent haar dienstverlening aan volgens uurtarieven of andere methoden, dewelke in overeen- komst met de klant zijn bepaald. Het tarief wordt mede vastgelegd op basis van de aard, de complexiteit, de inzet en het dringend karakter van de zaak.

§2. EBP BV kan aan de klant voor de aanvang van en in de loop van zijn werkzaamheden om één of meerdere voorschotten verzoeken. Na afhandeling van en opdracht zal de klant een eindafrekening ontvangen waarbij de betaalde voorschotten op het totale bedrag in mindering worden gebracht.

§3. Indien de klant niet akkoord gaat met een factuur dient hij deze op straffe van verval van recht binnen de veertien dagen na de datum van de factuur schriftelijk en gemotiveerd te protesteren.

§4. Tenzij anders overeengekomen werd, zijn alle facturen contant betaalbaar op de zetel van EBP BV, zonder korting.

Indien een factuur niet betaald wordt tegen de vervaldag van de factuur, heeft EBP BV - zonder de klant voorafgaand aangetekend in gebreke te moeten stellen – van rechtswege (A) het recht om verwijlintresten aan een intrestvoet van 1,5% per maand aan te rekenen vanaf de vervaldag van de factuur tot op de datum van volledige betaling evenals (B) het recht om een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het laattijdig betaalde bedrag aan te rekenen met een minimum van 60 EUR, onverminderd haar recht op de gerechts- kosten (inclusief de toepasselijke rechtsplegingsvergoeding), moest een gerechtelijke invordering volgen. Tevens heeft EBP BV in dit geval het recht hetzij om de uitvoering van haar werkzaamheden in alle dossiers met de betrokken klant te schorsen tot op het ogenblik dat alle facturen integraal betaald zijn, hetzij om de globale samenwerking met de klant met onmiddellijke ingang te beëindigen. EBP BV is niet aansprakelijk voor schade die zou voortvloeien uit de schorsing van haar werkzaamheden of de beëindiging van haar overeenkomst met de klant.

Artikel 7. Aansprakelijkheid

§1. De klant verstrekt aan EBP BV, zowel bij de aanvang van de overeenkomst als tijdens de duur ervan, desgevallend op verzoek van EBP BV, stipt alle informatie die vereist is om de optimale uitvoering van haar dienstverlening mogelijk te maken. EBP BV is niet aansprakelijk voor schade die zou voortvloeien uit onjuiste of onvolledige informatie verstrekt door de klant.

§2. Een eventuele aansprakelijkheid in hoofde van EBP BV en/of haar onderaannemers en aangestelden, zowel contractueel als buitencontractueel, wordt altijd beperkt in hoofdsom, kosten en intresten tot het be- drag excl. BTW dat werd aangerekend in het dossier waarin de aansprakelijkheid wordt weerhouden, en bij gebreke aan dergelijk dossier tot maximaal € 7.500 per schadegeval.

§3. EBP BV kan onder geen enkel beding aansprakelijk gesteld worden voor indirecte schade, gevolgschade, gebruiksderving of winstderving geleden door de klant of door derden.

§4. Niettegenstaande EBP BV redelijke inspanningen levert om haar e-mails en bijlagen te vrijwaren van virussen of andere defecten die computers of een IT systeem kunnen affecteren, blijft het de verantwoordelijkheid van de klant om ervoor te zorgen dat gepaste maatregelen bestaan teneinde de computers en het IT systeem van de klant tegen dergelijke virussen of defecten te beschermen. EBP BV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enig verlies of schade die het gevolg is van het ontvangen of gebruiken van elektronische communicatie afkomstig van EBP BV .

Artikel 8. Intellectuele eigendomsrechten

Het is de klant niet toegestaan om de door EBP BV gemaakte adviezen, nota’s, opinies, contracten, documenten, slides en alle andere intellectuele werkzaamheden ongeacht in welke vorm, zonder haar voorafgaandelijke schriftelijke toestemming, zelf of met behulp van derden te verveelvoudigen, openbaar te maken of op welke wijze ook te gebruiken, andere dan in het kader van de aan EBP BV toegekende opdracht.

Artikel 9. Wijziging

EBP BV behoudt zich het recht voor om onderhavige algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen.

Artikel 10. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

§1. Alle overeenkomsten tussen EBP BV en de klant zijn uitsluitend onderworpen aan het Belgische recht.

§2. Partijen regelen hun geschillen bij voorkeur minnelijk.

§3. Uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel zijn bevoegd om kennis te ne- men van enig geschil tussen EBP BV en de klant.

Artikel 11. Bescherming van de persoonsgegevens

De persoonlijke informatie die hierboven verzameld is, door de onderneming EBP BV, vormt een onderdeel van de gegevensverwerking van aanvraag van de klant tot de consultancy diensten van EBP BV. Deze informatie is nodig om de aanvraag van de klant te verwerken en om de klant op de hoogte te houden van alle diensten en evenementen van EBP BV. De gegevens van de klant worden opgeslagen in onze klanten- database. EBP BV of elk ander bedrijf van de groep Infopro Digital, kan de klant aanbiedingen sturen voor gelijkaardige diensten.

Conform de huidige wet heeft de klant het recht op toegang, aanpassen of verwijderen van zijn gegevens. Om gebruik te maken van dit recht, kan de klant schriftelijk contact opnemen met EBP BV, op volgend adres: EBP BV – Afdeling GDPR - Burg. E. Demunterlaan, 3 Bus 6, 1090 Brussel of per mail naar gdpr@ebp.be

Scroll to Top