Invloed uitoefenen op het gemeentelijk beleid

image-uitoefenen

Invloed uitoefenen op het gemeentelijk beleid

In dit artikel leest u:

 • Hoe u te weten kunt komen wat de overheid of aanbestedende diensten van plan zijn in een bepaalde regio
 • Hoe de overheid deze jaren belangrijke communicatie communiceert en hoe u hierop kunt inspelen
 • Hoe u invloed kunt uitoefenen als u op tijd wat er aan zit te komen

Voorlichting, gevraagd, ongevraagd

Het is heel goed mogelijk om tussentijds invloed uit te oefenen op het gemeentelijk beleid. Raadsvergaderingen zijn openbaar, vergaderingen van raadscommissies ook. Schriftelijke stukken die door de raad worden behandeld, kunnen door iedereen worden opgevraagd. Een gemeentebestuur kan afwachten tot burgers om inlichtingen over het beleid komen vragen. Vrijwel alle gemeenten hebben voorlichtingsambtenaren in dienst om de burgers over het beleid te informeren. De laatste jaren wordt in toenemende mate voorlichting of misschien beter nog overheidscommunicatie via de eigen gemeentelijke website verzorgd.

Als burger kunt u in veel gevallen uw mening kenbaar maken voordat een definitief besluit is genomen. De Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB) en de Algemene wet bestuursrecht (Awb) dragen de overheid zelfs op om ook ongevraagd de burgers voor te lichten over belangrijke besluiten. Zo is wettelijk voorgeschreven dat ontwerpbesluiten, zoals bestemmingsplannen, een bepaalde periode op het gemeentehuis ter inzage moeten worden gelegd. Belanghebbenden kunnen daar bezwaar tegen maken. Eerst bij de gemeente zelf, vervolgens bij Gedeputeerde Staten en ten slotte bij de minister.

Inspraak

Naast allerlei georganiseerde vormen van inspraak is er de mogelijkheid het beleid te beïnvloeden via een raadslid of een wethouder. Belangengroepen en actiecomités onderhouden vaak veelvuldig contact met wethouders en raadsleden. Wie wil dat het gemeentebestuur iets doet of nalaat, kan naar het spreekuur van een wethouder gaan, hem of haar opbellen of e-mailen, een of meer raadsleden trachten te overtuigen of een partijvergadering bezoeken. In vrijwel alle officiële gemeentelijke informatie staan dit soort contactmogelijkheden vermeld.

Bij het betrekken van burgers bij het beleid wordt in toenemende mate internet ingezet. Bij het vormen van een mening, het op interactieve wijze informatie geven over het beleid, het in beeld brengen van mogelijke oplossingsrichtingen voor bepaalde problemen, wordt tegenwoordig meer en meer gebruik gemaakt van de mogelijkheden van de nieuwe media. Veel gemeenten doen de laatste jaren aan zogenaamde interactieve beleidsvorming. Daarbij gaat het dan om bij voorbeeld de herinrichting van een centraal plein in de gemeente. Omwonenden en belanghebbenden worden in een interactief proces uitgenodigd om wensen en ideeën te formuleren en zo mogelijk een voorkeur uit te spreken. Burgers reageren dan niet meer, zoals in het geval van inspraak, op kant en klare plannen, maar maken zelf die plannen mee. De gemeenteraad neemt uiteindelijk de beslissingen. De raad houdt dan wel zo veel mogelijk rekening met de plannen die burgers samen met ambtenaren en wethouder(s) hebben gemaakt.

Protest

Diverse wetten en verordeningen bieden de burger de mogelijkheid bezwaar aan te tekenen tegen een beslissing van het gemeentebestuur. Wie bezwaar wil aantekenen tegen een besluit van het college of de raad kan terecht bij de gemeentelijke bezwaarschriften- en/of klachtencommissie. In sommige gemeenten zijn hiervoor afzonderlijke commissies van het college en van de raad. Tegen veel beslissingen is bovendien beroep mogelijk bij de provincie en uiteindelijk bij de Kroon. Men kan ook naar de rechter stappen. Met name de beroepsmogelijkheden die de Wet op de Ruimtelijke Ordening en de Wet Milieubeheer bieden, worden veelvuldig door burgers en belangengroepen benut.

Niet alleen tegen beslissingen van het gemeentebestuur is bezwaar mogelijk, ook tegen de manier waarop ambtenaren hun werk doen. Wie zich door het optreden van een ambtenaar benadeeld voelt, kan daarover klagen bij de betreffende dienst of directie, bij een wethouder of een raadslid. In veel gemeenten bestaan speciale ombudslieden of klachtendiensten voor de behandeling van klachten over ambtenaren.

Meer weten over dit proces? Bekijk dan de Masterclass Succesvol Aanbesteden.

In de Masterclass leert u:

 • Hoe u deze informatie gebruikt om een lobbytraject op te zetten
 • Hoe u de juiste personen kunt identificeren om te weten bij wie u moet zijn om maximaal rendement te behalen
 • Hoe u met deze informatie eisen kunt beïnvloeden

Andere interessante artikelen

ALLE ARTIKELEN
 • ALLE ARTIKELEN
 • Groslijsten
 • Inschrijfproces
 • Lobbyen
 • Opdrachtgevers
niac-meeliften
Private: Groslijst-systematiek Valkuil 2: Te veel rekenkracht, te weinig denkkracht

Sinds de introductie van de nieuwe Aanbestedingswet overweegt meer dan 80% van de aanbesteders groslijsten en prestatiemeten in te voeren. Vraag is hoe u hiervoor een goede systematiek opzet. En wat u wel en vooral niet moet doen.

lobbyen-image
Lobbyen bij uw opdrachtgever: 3 cruciale stappen

Door consequent en systematisch de gepubliceerde aanbestedingen en gunningen te volgen, bouwt uw organisatie kennis op over opdrachtgevers én haar opponenten.

imageedit_2_3824933338-e1565095211155
Klaar voor mijn eerste inschrijving op een Wmo en Jeugdwet aanbesteding

Het is donderdagochtend. Vroeg op voor de basistraining ‘Inschrijven op een aanbesteding voor de Wmo en Jeugdwet’ in Utrecht. Gelukkig vallen de files mee. Het is even zoeken op de tweede verdieping in het doolhof van gangen in het hotel naar de trainingsruimte.

Scroll to Top